Isikuandmete töötlemine Lemmikprogrammi raames (privaatsuspoliitika)

1. Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel isikut saab tuvastada. AS Kesko Senukai Estonia (K-rauta) töötleb isikuandmeid üksnes kooskõlas õigusaktide ja ettevõtte siseste juhenditega. Isikuandmeid töödeldakse vaid minimaalselt vajalikus mahus ja neid kogutakse kliendisuhte alguses ja jooksul, kaupade ja teenuste ostmisel ning kodulehe külastamisel. Kliendil on kohustus esitada K-rautale isikuandmed, mis on taotluses märgitud tärniga. Vastasel juhul ei saa kahjuks klient Lemmikprogrammiga liituda.

2. K-rauta jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta. K-rauta tagab, et sõltumata muudatustest on isikuandmed nõuetekohaselt kaitstud. Kehtiv privaatsuspoliitika on alati saadaval kauplustes ja kodulehel https://www.k-rauta.ee/kp/kesko-senukai-estonia-privaatsuspoliitika/5q.

3. Töödeldavad isikuandmed on:

 • - Kliendi poolt taotluses esitatud andmed, isikukood ja nimi, vanus ja sugu, elu- või tegevuskoht;
 • - telefoninumber ja e-posti aadress;
 • - ostude ja tellimuste ajalugu, sõlmitud lepingud, kasutatud soodustused;
 • - info kliendi edastatud avalduste ja pretensioonide kohta ning vastused neile.

4. Lemmikprogrammis kogutud isikuandmeid töödeldakse järgmistel alustel ja eesmärkidel:

 • 4.1. Lepinguliste kohustuste täitmiseks:
  • kliendisuhete haldamine ja hoidmine, sh lepingute sõlmimine, kliendiandmete uuendamine ja parandamine, kliendi küsimustele vastamine, pretensioonide lahendamine.
 • 4.2. Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (sh oma õiguste kaitseks, õigusorganite nõudel).
 • 4.3. Nõusoleku alusel:
  • - toodete ja teenuste pakkumine, nende arendamine, sh otseturundus ja profiilianalüüs;
  • - veebilehe kasutamine ja täiustamine
  • - küsitluste ja rahuolu uuringute läbiviimine.
 • K-rauta teostab otseturundust, isiku profiilianalüüsi ja küsib tagasisidet üksnes juhul, kui klient on selleks nõusoleku andnud.
 • Otseturunduse raames saadab K-rauta uudiskirju, teateid soodus- ja eripakkumiste, käimasolevate tarbijamängude, kampaaniate jmt kohta e-posti ja/või telefoni teel.
 • Tagasiside küsimine. K-rauta võib küsida kliendilt tagasisidet (arvamust) kaupade ja teenuste kohta, mida klient on tarbinud kaupluses, tellinud kodulehelt või soovib tarbida ja klienditeeninduse kohta üldisemalt.
 • Profiilianalüüs tähendab, et isikuandmeid, ostuandmeid ja ostude sooritamisel kogutud andmeid kasutatakse kliendi profiili loomiseks. Profiilianalüüsil püütakse prognoosida ostusoove ning -harjumusi, et teha personaalseid pakkumisi (ja pakkuda ka muid eeliseid), mis vastaksid enim kliendi huvidele ja ootustele. Selleks analüüsitakse kliendi eelistusi ja ostukäitumist, esitatud isikuandmeid, ostutehinguid (ostu sooritamise aeg ja koht, ostetud tooted ja teenused jms), kasutatud soodustusi jne. Lemmikprogrammis osalemine ilma profiilianalüüsita ei ole võimalik. Vastavalt seadusandlusele on Kliendil õigus antud nõusolek isikuandmete automatiseeritud töötlemiseks tagasi võtta (sh keelduda profiilianalüüsi teostamisest), kuid sellisel juhul ei saa Lemmikprogrammis osaleda ja Lemmikprogrammi konto suletakse.
 • 4.4. Õigustatud huvi alusel:
  • - tarbijamängude läbiviimine;
  • - klienditeeninduse kvaliteedi tõstmine.

5. K-rauta edastab isikuandmeid:

 • - kontserni kuuluvatele ettevõtetele (Kesko Senukai Digital UAB, Kesko Senukai Lithuania UAB jne);
 • - kohtule, kohtuvälistele vaidlusi lahendavatele organitele;
 • - järelevalveasutustele ja õigusorganitele;
 • - koostööpartneritele turundusteadete edastamiseks (vaid kliendi vastava nõusoleku korral);
 • - järelevalveasutustele ja õigusorganitele;
 • - koostööpartneritele, kes osutavad transpordi- ja remonditeenuseid, kui see on vajalik sooritatud ostu kohale toimetamiseks või tellitud teenuse kliendi juures teostamiseks;
 • - koostööpartneritele, kes osutavad K-rautale teenuseid tavapärase majandustegevuse raames (IT-, finants-; analüüsi-; konsultatsiooni jm teenused) õigustatud huvi alusel.

6. K-rauta tagab, et kõik koostööpartnerid kohustuvad hoidma isikuandmeid konfidentsiaalsena ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt seaduse nõuetele.

7. Kliendil on õigus:

 • - tutvuda enda kohta kogutud ja töödeldud andmetega; nõuda ebaõigete andmete parandamist või kustutamist;
 • - nõuda enda isikuandmete töötlemise piiramist, lõpetamist, sh antud nõusolekud tagasi võtta;
 • - taotleda andmete ülekandmist.

Taotlus eeltoodud õiguste rakendamiseks tuleb esitada e-postile klienditeenindus@keskosenukai.eevõi kaupluses kohapeal.

8. K-rauta ei edasta isikuandmeid kolmandatesse riikidesse ja rahvusvahelistele organisatsioonidele.

9. K-rauta säilitab Lemmikprogrammi raames kogutud isikuandmeid:

 • - 1 aasta saadetud otseturunduspakkumised
 • - 1 aastat (arvates progammist väljumisest või välja arvamisest) – muud kogutud isikuandmed.
 • - 7-aastat raamatupidamisandmed

10. Isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise tuvastamisel või selle kahtluse korral on Teil õigus pöörduda avaldusega K-rauta andmekaitsespetsialisti poole klienditeenindus@keskosenukai.ee või Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtusse.